Política de privacidad

En cumprimento do REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e co LOPDGDD 3/2018 e demais lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal informámoslle de:

RESPONSABLE: Quen vai tratar os teus datos?

Identidade: Iago Lorenzo Castaño (AGRUOSTUDIO) (en diante “A Entidade”)
CIF: 45848793H
Enderezo: rúa O Piñón, 11. Código Postal: 15916 Lestrobe (Dodro), A Coruña
Teléfono: 881254398
Correo electrónico: info@agruostudio.com

FINALIDADE: Con que finalidade recollemos os teus datos?:

Datos recollidos a través do formulario de rexistro de usuario: Tratamos a información facilitada polo cliente directamente para tramitar o rexistro como usuario na tenda en liña.

Datos recollidos a través do formulario de formalización do pedido: Tratamos directamente a información facilitada polo cliente para tramitar o pedido, a facturación, o envío e toda a xestión administrativa derivada do mesmo.

Datos recollidos a través do formulario de contacto web: Tratamos os datos facilitados no formulario de contacto web para xestionar as consultas realizadas a través do devandito formulario e a xestión administrativa derivada das mesmas.

Tamén podemos utilizar os datos de contacto facilitados para remitir información sobre servizos prestados pola entidade que poidan ser do teu interese, sempre previa autorización solicitada directamente en soporte papel ao contratar un servizo ou realizar compras na tenda física, a través dos formularios en liña anteriores. . citado ou por correo electrónico solicitando o consentimento.

LEXITIMACIÓN (Base xurídica):

1.- Consentimento do interesado: RGPD: 6.1. a) o interesado ou o seu pai/nai/titor (no caso de menores de 14 anos) prestou o seu consentimento a través dos formularios en papel onde se recollen os datos dos distintos servizos nos que incluímos a solicitude de consentimento para o envío de información que poida ser de interese para o interesado, a través dos diferentes formularios en liña da web ou a través do correo electrónico solicitando o consentimento.

2.- Execución dun contrato: RGPD: 6.1.b) Tratamento necesario para a execución dun contrato no que o interesado sexa parte ou para a aplicación por instancia deste de medidas precontractuales relacionadas cos tratamentos contratados. .

3.- A satisfacción dun interese lexítimo perseguido polo responsable do tratamento, como manter unha relación cos clientes e poder comunicar incidencias co servizo contratado ou o produto adquirido, segundo o establecido no artigo 6.1.f) da Xeneralidade de Protección de Datos. Regulamento.Protección de datos persoais.

4.- Cumprimento dunha obriga legal recollida no artigo 6.1.c) do Regulamento xeral de protección de datos de carácter persoal.

Obriga ou non de facilitar datos e consecuencias de non facelo: Os datos solicitados son necesarios para poder contratar coa Entidade. No caso de que non se poida obter toda a información requirida, non se poderá establecer a relación contractual coa Entidade. Deste xeito, o cliente recoñece ter facilitado os seus datos de forma libre, voluntaria e sincera, sendo o responsable de velar pola coherencia dos seus contidos coa realidade. Toda a información que nos proporcione será tratada de forma confidencial.

DESTINATARIOS: A quen comunicamos os datos que nos facilitas?

1.- Ao asesoramento para o cumprimento das obrigas tributarias.

2.- Entidade bancaria correspondente cando proceda segundo a modalidade de pagamento.

3.- A Administración pública e os seus distintos organismos se así o esixe por obriga legal.

4.- Xestor de correo electrónico e aloxamento web.

Transferencias internacionais: non se realizan comunicacións fóra da UE.

CONSERVACIÓN: Canto tempo conservamos os teus datos?

Os datos conservaranse mentres o interesado non solicite a súa cancelación e se sigan mantendo relacións comerciais. Unha vez finalizada a relación ou solicitar a baixa, os datos conservaranse de forma bloqueada para atender posibles requirimentos legais ou administrativos ata a prescrición da mesma (Mínimo 5 anos).

DEREITOS: Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Acceso: O interesado ten dereito a coñecer que datos está a tratar a ENTIDADE sobre el.
Rectificación: o interesado ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos.
Supresión: o interesado ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
Limitación do tratamento: En determinadas circunstancias, o interesado poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
Oposición: En certos casos no que o interesado poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos. Nese caso, a ENTIDADE deixará de tratar os seus datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
Portabilidade de datos: Só aplicable aos datos automatizados e consiste en ceder os datos da ENTIDADE a outro novo RESPONSABLE DE DATOS (non ao interesado e previa solicitude).
Podes exercer os teus dereitos, incluído o dereito a retirar o teu consentimento (se foi concedido) enviando unha carta ao enderezo indicado anteriormente ou enviando un correo electrónico a info@agruostudio.com acompañado dunha fotocopia do teu DNI. Tamén ten dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos, que é a Autoridade de Control: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

DECISIÓNS AUTOMÁTICAS

Sen perfís de clientes nin toma de decisións automatizada.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

A entidade adoptou as medidas de seguridade tanto técnicas como organizativas derivadas da Análise de Riscos e da Auditoría de Conformidade realizadas sobre o RGPD e a LOPDGDD e o tipo de datos persoais xestionados.