AVISO LEGAL

CONDICIÓNS XERAIS DE ACCESO E USO DA WWW.AGRUOSTUDIO.COM

A páxina web www.www.agruostudio.com é propiedade de Iago Lorenzo Castaño (en diante, AGRUOSTUDIO), con enderezo para efectos de notificación na rúa O Piñón, 11 Lestrove (Dodro) 15916 (A Coruña), NIF núm. 45848793H e enderezo de correo electrónico info@agruostudio.com, e a través del ofrécese información sobre as súas actividades.

O acceso e uso do sitio web atribúe ao usuario a condición de “Usuario” e implica a aceptación plena, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes no momento do acceso. Se o usuario non comprende plenamente estas condicións de uso ou non está de acordo con elas, deberá absterse de utilizar e operar a través deste sitio web.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de AGRUOSTUDIO por parte dos usuarios que accedan e/ou naveguen por www.www.agruostudio.com. As presentes condicións xerais están expostas en todas e cada unha das páxinas do sitio web www.agruostudio.com, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO.

O uso da páxina web de AGRUOSTUDIO é gratuíto e non require o rexistro previo do usuario. Naqueles casos en que o acceso e/ou uso de determinados servizos e/ou contidos requira o rexistro ou subscrición dos usuarios, será necesario que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non sendo posible o seu acceso. os mesmos sen tal aceptación. As condicións de acceso e uso deste sitio web réxense estrictamente pola lexislación vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a facer un bo uso do sitio web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.), ou a lexislación vixente.

AGRUOSTUDIO prohibe expresamente:
– Realizar actuacións que poidan producir na web ou a través dela, por calquera medio, calquera tipo de dano nos sistemas de AGRUOSTUDIO ou a terceiros.
– Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial de forma directa ou encuberta, enviando correos electrónicos masivos (“spamming”) ou enviando grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web, nin os contidos ou informacións e/ou os servizos nel ofrecidos para realizar actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

AGRUOSTUDIO poderá interromper o acceso á súa páxina web en calquera momento se detecta un uso contrario á lei, á boa fe ou ás presentes condicións xerais.

SEGUNDO.- CONTIDOS.

Os contidos incorporados a este sitio web foron elaborados e incluídos por AGRUOSTUDIO, utilizando fontes internas e externas, de tal xeito que AGRUOSTUDIO só se fai responsable dos contidos elaborados internamente.

AGRUOSTUDIO resérvase o dereito a modificar o contido existente na súa páxina web en calquera momento. AGRUOSTUDIO non garante nin se fai responsable do bo funcionamento das ligazóns a sitios web de terceiros que aparecen en www.agruostudio.com.

Así mesmo, a través da páxina web www.agruostudio.com poderán poñerse a disposición dos usuarios servizos gratuítos e/ou de pago ofrecidos por terceiros, que se rexerán polas condicións particulares dos ditos servizos. AGRUOSTUDIO non garante en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exento de calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE.

AGRUOSTUDIO en ningún caso será responsable de:
– Fallos e incidencias que se poidan producir nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de tal forma que non se garanta que os servizos do sitio web estean en continuo funcionamento.
– Da produción de calquera tipo de dano que os usuarios ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.
– A fiabilidade e veracidade da información introducida por terceiros no sitio web, ben directamente ou mediante enlaces.

AGRUOSTUDIO resérvase o dereito de suspender o acceso sen previo aviso con carácter discrecional e de forma permanente ou temporal ata que se asegure a responsabilidade efectiva polos danos que se poidan producir.

AGRUOSTUDIO colaborará e comunicará á autoridade competente as incidencias anteriormente sinaladas no momento en que teña coñecemento fidedigno de que o dano causado constitúe calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR

O propio contido, a programación e o deseño da páxina web www.agruostudio.com están totalmente protexidos polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida calquera reprodución, comunicación, distribución e transformación dos citados elementos protexidos, salvo consentimento expreso de AGRUOSTUDIO.

AGRUOSTUDIO poderá utilizar fontes externas para elaborar o seu contido e establecer enlaces ou hipervínculos a artigos ou información de terceiros, sempre citando a fonte. O lexítimo propietario dos dereitos de autor da información así incluída poderá solicitar en calquera momento a eliminación do devandito contido.

Tanto os materiais gráficos como os escritos remitidos polos usuarios a través dos medios postos á súa disposición na páxina web son propiedade do usuario que, mediante o seu envío, afirma a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución a AGRUOSTUDIO.

QUINTA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

Estas condicións xerais réxense pola lexislación española. Os Xulgados de PADRON son competentes para resolver calquera controversia ou conflito derivado das presentes condicións xerais, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SEXTA.- VARIOS.

No caso de que algunha cláusula deste documento fose declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a propia finalidade das presentes condicións. AGRUOSTUDIO non poderá exercer ningún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo que o recoñeza expresamente AGRUOSTUDIO.